Friday, December 3, 2021
HomeCrazy EnglishThe Legend of Crazy Monk

The Legend of Crazy Monk

Zhang Liang() as Qian Kun Dong Zhu

This page was last modified on 3 March 2017, at 18:43.

Chen Zi Hanas Yan Zhi / Yu Heng Xian Zi /

Kuai Le Song by Zhou Jin Jian ()

Wang Chun Mei() as Zhuang Hong Xings mother

Huang Ming Sheng() as Zhu Ming Han

Yue Yue Lias Liang Hua / Liang Bao /

Jian Yuan Xin() as Xia Zi Yuan

Zhou Yun Shen() as Bi Pan Quan

Zhang Zhi Xi() as Chou Tian E

Zhu Wei Ying() as Ying Tai / Romeos mother

Wang Shi Wei(),Zhang Yan(),Jian Yuan Xin()

Zhang Mao Jiong() as Yuan Kong

Zhou Zhong() as Tian Can Mo Jun

Mao Jian Ping() as Li Meng Long & Li Xing Yues mother

Song Ying Qiu() as Madam Zhou

This article contains no synopsis. You can help DramaWiki bywriting one.

Zhu Jing Ying() as Qin Xiangs wife

Deng Tian Qing() as Leng Hua Zhi

Wang Xiao Li() as Ou Qing Shan

Cheng Men by Han Yuan Yuan andBenny Chan

Shi Xiao Ju() as Lin Xiu Yuns mother

This page has been accessed 228,247 times.

Di Xing Yue() as Li Xing Yue

Zhang Yong Qi() as Lin Xiu Yun

Kuai Le Song by Zhou Jin Jian ()

Lin Tian Yi(),Wang Wei Ting(),Yang Jian Wu()

This article contains no synopsis. You can help DramaWiki bywriting one.

Su Mei() as Kong Yu Lins mother

Xue Shu Jie() as Bi Pan An & Bi Pan Quans mother

Chun Yu Shan Shan() as Liu Hao Tian

Liu Yi Dan() as Zhang Xiao Hui

Wang Jia Yin() as Zhao Yu Zhen

Zheng Qing Feng() as Yu Zhong

Lu Zai Yun() as Grandma Zhang

Jin You Ming() as Lin Xiu Yuns father

Du Ruo Xias Jiang Yue Feng / Yang Xian Mei

Lou Yu Jian() as Zhang Tian Yuan

Ji Gong is a crazy monk who eats meat and drinks beer, while still a fairy he was one of the main Eighteen Buddha Monk, after catching the Eagle that serves under the Buddha himself he was send on Earth to become a monk all because of the 2 fairy that was guarding the Eagle. The 2 fairies accidentally let the Eagle free and in punishment all 3 fairy was send to be a human monk. There was also another fairy that was killed by the Eagle and he was also send down to be a regular human, but not a monk.

Zhang Ming Mingas Wu Tian Liang

Liu Xing Ling() as child Hong Xing

Chen Liang Pingas Zhu San Bo / Juliets father

Previous articleAlexia Lyrics
Next articleLost Years This Summer Lyrics
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments